Carta de serveis de la bibliotecaREGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAN MALUQUER I VILADOT D’ARTESA DE SEGREMODEL DE REGLAMENT DEL SERVEI DE BIBLIOTECA

Preàmbul

La biblioteca pública, segons defineix el Manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública en la seva versió de 1994, és un centre local d'informació que té com a missió l’accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació.

Aquest reglament té per objecte regular el funcionament i la prestació pública de serveis de la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot d’Artesa de Segre.

La biblioteca és de titularitat municipal d’acord amb el que disposa l’article 26.1b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, l’article 67. b de la Llei municipal i de règim local, Text Refós DL 2/2003, i l’article 39 de la Llei 4/1993, de 18 de març del Sistema Bibliotecari de Catalunya i, es gestiona concertadament amb la Diputació de Barcelona.
  
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Missió de la biblioteca

La missió de la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot d’Artesa de Segre és formar part activa del municipi, essent el centre d’informació local, i facilitar als seus usuaris suports per a la seva formació, lleure i cultura per tal que gaudeixin plenament de la vida.

Article 2. Accés a la biblioteca

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’accedir al servei de biblioteca pública municipal en els dies i hores establerts.

2. L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït. Només l’ús de determinats serveis requereixen d’acreditació amb el carnet d’usuari i/o comporten el pagament d’unes taxes o preus públics fixats per l’ajuntament.

3. La biblioteca disposa d’una àrea especialment adreçada al públic infantil i juvenil.

4. Per accedir i romandre a la biblioteca, els infants fins a 7 anys precisen de l’acompanyament d’una persona adulta que se’n responsabilitzi de la seva vigilància i control. En cap cas, el personal de la biblioteca tindrà cura i vigilància dels menors d’edat que assisteixen a la  biblioteca.

5. No es pot entrar a la biblioteca amb animals, excepte dels gossos pigall que acompanyin persones amb dificultats de visió.

6. Les persones que vulguin accedir a la biblioteca han de dipositar les bosses, carteres i altres objectes als armariets del vestíbul.

Article 3. Condicions generals d’ús de la biblioteca

1. La biblioteca és un espai de trobada de la comunitat on hi ha d’haver un ambient de respecte i convivència.  S’ha d’evitar comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris.

2. Les àrees de la biblioteca pública estan pensades per a satisfer les necessitats informatives, formatives i lúdiques dels usuaris. En cas que la capacitat de les àrees es vegi superada, es prioritzarà l’ús corresponent de l’espai. La gestió dels espais és competència exclusiva del personal de la biblioteca. 

3. L’aforament de les sales de la biblioteca és limitada. En cas que les sales estiguin completes, el personal de la biblioteca podrà demanar als usuaris que les abandonin fins que tornin a quedar espais lliures.

4. És permès l’ús d’ordinadors portàtils personals i altres dispositius a les biblioteques. En el cas de necessitar connexió elèctrica cal remarcar que els punts de connexió a la xarxa elèctrica són limitats.

5. No és permès menjar a la biblioteca, excepte la lactància materna. Per tal de no malmetre els documents.

6. La biblioteca no es fa responsable dels objectes personals de les persones usuàries. La biblioteca disposa d’armariets amb clau al vestíbul on les persones que vulguin poden dipositar les bosses, carteres i altres objectes.

7. No es podran fer fotografies o filmacions dels equipaments sense el permís previ del personal de la biblioteca.

8. Utilitzar la biblioteca comporta acceptar aquest reglament i les normatives aprovades i vigents que afectin al servei.

9. El personal de la biblioteca té la funció de vetllar pel bon funcionament de l’equipament i fer complir les condicions d’ús dels serveis bibliotecaris. La direcció de la biblioteca, previ requeriment de cessament de les conductes no admeses, pot procedir a la correcció d’aquelles que contravinguin les normes d’ús i de comportament elemental arribant, prèvia ponderació de les circumstàncies, a l’expulsió dels usuaris de la biblioteca.

TÍTOL II. DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES

Article 4. Drets de les persones usuàries

1. Els usuaris tenen el dret d’utilitzar els espais, col·lecció, serveis, instal·lacions i equipaments de la biblioteca de conformitat amb el present reglament.

2. Els usuaris poden demanar ajut al personal de la biblioteca que és el responsable de prestar el suport necessari per facilitar l’ús dels serveis i iniciar-los en les tècniques de recerca de la informació.

3. Els usuaris podran comunicar les seves propostes, suggeriments i/o queixes sobre el funcionament de la biblioteca mitjançant l’adreça electrònica de la biblioteca o els formularis a disposició per a tal fi.

4. Els usuaris podran sol·licitar informació sobre el fons, el funcionament i el reglament de la biblioteca, així com qualsevol informació d’interès per als ciutadans i ciutadanes. 

5. Els usuaris tenen dret a ser informats de l’horari d’atenció al públic, dels serveis amb horaris restringits i de les activitats que s’hi organitzen amb el temps suficient.   

Article 5. Deures de les persones usuàries

1. Els usuaris han de mantenir a la biblioteca una actitud correcta; s’hi han d’evitar sorolls, comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris. Els telèfons mòbils i altres dispositius sonors han d’estar silenciats.

2. Han de respectar els altres usuaris i el personal de la biblioteca. Cal tenir cura dels espais, fer un bon ús del mobiliari, els aparells audiovisuals i dels ordinadors, així com els materials i documents que s’utilitzen a la biblioteca i dels deixats en préstec. 

3. Han de complir la normativa vigent dels drets d’autor en cas de còpies o reproduccions d’un document o de la informació consultada o extreta d’Internet.

4. El personal de la biblioteca pot exigir el carnet de la biblioteca o qualsevol altre document d’identificació mentre els usuaris facin ús del servei bibliotecari.

5. L’usuari haurà de comunicar a la biblioteca qualsevol canvi en les seves dades, especialment les de residència, telèfon o correu electrònic. També comunicar la pèrdua o substracció del carnet a la major brevetat possible.

6. Complir el reglament de la biblioteca i dels seus serveis.

TÍTOL III. SERVEIS DE LA BIBLIOTECA

Article 6.  Caràcter general dels serveis

1. Els serveis de la biblioteca són gratuïts, llevat adquisició de suports magnètics per gravar, impressió de documents, duplicitat de carnets extraviats i altres serveis complementaris per al que es puguin establir preus públics. Les taxes i preus públics d’aquests serveis es publiquen a l’ordenança fiscal corresponent i a l’ordenança reguladora de l’Ajuntament ‘Artesa de Segre.

2. El carnet acredita al seu posseïdor com a usuari de la biblioteca i, excepte en situació de bloqueig, li permet accedir als serveis de la biblioteca pública per als quals es requereix. L’ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat del pare, mare o tutor/a que n’hauran d’exercir el control necessari. 

3. Els serveis de la biblioteca cal utilitzar-los de manera individual. Es pot treballar col·lectivament en els espais específicament destinats per això.

Article 7. El carnet d’usuari

1. Per a obtenir el carnet de la biblioteca cal presentar algun d’aquests documents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència amb indicació de l’adreça postal. A més a més, cal facilitar el telèfon i/o el correu electrònic, si se’n tenen. Aquestes dades s’han facilitar presencialment.

2. Per fer el carnet als menors de 14 anys serà necessari presentar DNI/NIE si el tenen i, en tot cas, sempre requeriran de l’autorització dels pares, mares o tutors.

3. L'ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat del pare, mare o tutor/a que n'hauran d'exercir el control necessari.

4. El carnet és personal i intransferible. Només els pares, mares o tutors legals podran fer ús del carnet dels seus fills/es per retirar en préstec documents adreçats al públic infantil.

5. Les entitats, associacions o institucions que ho sol·licitin podran disposar d’un carnet col·lectiu expedit a nom del centre, amb indicació del responsable i de les persones autoritzades per al seu ús.

6. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades personals recollides dels usuaris i els seus representants per a l’emissió del carnet s’incorporen a la base de dades de la Xarxa de Biblioteques amb la finalitat de gestionar els serveis de la biblioteca. Tot usuari podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició de les dades personals de la forma prevista a la Normativa per l’obtenció del carnet d’usuari.

7. L’obtenció d’un duplicat del carnet, tret que se’n justifiqui documentalment la sostracció, està subjecte al pagament de la taxa vigent. 

8. El carnet és únic per a totes les biblioteques de la XBM i és vàlid a totes les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

9. Tenir el carnet de biblioteca permet accedir a descomptes i bonificacions per a la compra de productes i/o serveis culturals en el marc dels acords amb entitats establerts per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments. La informació relacionada amb els avantatges del carnet es pot consultar al web de la XBM. 

Article 8. Consulta i informació

1. Tots els materials que integren el fons de la biblioteca es troben en lliure accés, excepte algunes obres que, per les seves característiques, cal demanar al personal de la biblioteca. Alguns recursos digitals requereixen de validació prèvia i impliquen disposar del carnet d’usuari

2. Un cop consultat el material, caldrà facilitar la seva col·locació dipositant-lo al lloc que la biblioteca hagi destinat a aquesta finalitat (carretons, taules, etc). Només les enciclopèdies i les publicacions periòdiques s’han de retornar a les prestatgeries que els hi corresponen.

3. Els punts de lectura a les àrees no es poden reservar.

4. Els usuaris poden consultar el catàleg i els recursos electrònics de les Biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya des de qualsevol ordinador amb connexió a la xarxa.
  
5. La biblioteca, en la mesura del possible, disposarà de l’equipament i instal·lacions necessàries per garantir les consultes dels materials multimèdia (CDROM, DVD, CD, etc) així com les consultes a Internet.  

6. El servei d’informació proporciona als usuaris l’assessorament, formació i suport necessari per un millor ús dels serveis i recursos de la biblioteca, sobre l’organització i ubicació de la col·lecció, la cerca del catàleg i altres eines de recerca bibliogràfica o documental així com qualsevol altres tipus de necessitats informatives, formatives i/o culturals.   

7. La biblioteca facilita els mitjans oportuns en forma de cursos, sessions o publicacions per promoure la formació dels usuaris en l’ús de la biblioteca i les fonts d’informació així com l’elaboració de materials divulgatius dels fons documentals (guies de lectura, butlletins de novetats, etc).   

8. La biblioteca és un punt d’informació en tot allò relacionat amb la localitat.  

Article 9. Servei de préstec

1. El servei de préstec permet, prèvia presentació del carnet d’usuari, emportar-se temporalment documents fora de la biblioteca.

2. Les persones usuàries poden endur-se en préstec un total de 30 documents per carnet (15 en format paper, 6 DVD i 9 resta de material multimèdia) per un període general de 30 dies. En períodes de vacances o tancaments temporals, es podrà establir, a criteri de la biblioteca, un termini de préstec superior al fixat amb caràcter general.

3. Seran objecte de préstec tots els materials que constitueixen la col·lecció de la biblioteca amb les excepcions d’algunes obres de referència, els darrers números rebuts de diaris i revistes i aquells documents determinats com a valuosos o de característiques especials per la biblioteca. 

4. Els documents prestats podran ser renovats fins un màxim de tres vegades sempre i quan no estiguin reservats i no hagi expirat el termini de tornada. Les renovacions es podran sol·licitar en línia a través de l’espai personal del Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, per telèfon, per correu electrònic o presencialment a la biblioteca.

5. Podran efectuar-se reserves sobre el material prestat. Tan bon punt els documents reservats estiguin disponibles, la biblioteca avisarà l’usuari que els haurà de recollir en un termini màxim de 7 dies (30 dies en el cas dels bibliobusos).


6. L’usuari de préstec està obligat a mantenir els materials en bon estat, a retornar-los en els terminis estipulats i a la seva reposició en cas de no devolució. L'usuari que retorni un document malmès o no el retorni, si no és per causa justificada, està obligat a restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició, o si aquest està exhaurit, lliurar a la biblioteca el valor de l'obra. En el cas que incompleixi aquesta obligació l'usuari queda exclòs de l'ús de la biblioteca fins que no compleixi els requeriments de l'apartat anterior.

7. Pel retard en el retorn dels documents prestats s’apliquen punts de demèrit al carnet d’usuari que poden arribar a un període d’exclusió del servei segons els termes indicats a la Normativa de les Biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

8. Mentre no es retorni el document pendent, el carnet d’usuari resta bloquejat per fer ús dels serveis bibliotecaris per al qual en sigui requerit.

9. El bloqueig del carnet afecta a la biblioteca propietària dels documents i a la resta de les biblioteques i serveis de les Biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Article 10. Préstec interbibliotecari

1. El préstec interbibliotecari consisteix en realitzar les operacions necessàries per facilitar i obtenir documents entre biblioteques. D’aquesta manera, cada biblioteca serà, a la vegada, sol·licitant i subministradora.

2. Les condicions de les trameses i devolucions seguiran, de manera general, les condicions del Document sobre el Préstec Interbibliotecari redactat per a les biblioteques públiques.

3. Es restringirà aquest servei en aquells casos que sigui possible solucionar el requeriment amb el propi fons.

4.Estaran expressament excloses d’aquest servei les novetats editorials.  

5.El servei serà gratuït.
  
Article 11. Servei públic d’accés a Internet

1. El servei d’Internet serà de lliure accés per a tothom i gratuït. L’objectiu del servei serà garantir la possibilitat d’accés a Internet a tota la població i potenciar-ne la utilització i el coneixement. El servei d’impressió vinculat està sotmès a preus públics aprovats per l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

2. La Biblioteca podrà restringir el servei amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat al major nombre possible d’usuaris. La biblioteca es reserva la possibilitat de finalitzar les sessions en qualsevol moment sense previ avís.

3. L’excessiva demanda del servei provocarà que es prioritzi l’ús per a consulta bibliogràfica i l’ús cultural o d’interès pedagògic, sobre l’ús estrictament lúdic.

4. L’accés a Internet per part dels menors de 12 anys està vinculat a l’autorització del pare, mare o tutor legal que implica l’expedició del carnet.

5. Els pares, mares o tutors legals tenen la responsabilitat de vetllar per l’ús del carnet quant a consultes a Internet per part dels menors, exercint el nivell de control que considerin necessari.

6. Per assegurar la disponibilitat dels PCs destinats al servei d’Internet , els usuaris podran reservar sessions adreçant-se al personal. En cas de no presentació, la reserva serà cancel·lada pel propi sistema 10 minuts després de l’hora prevista, i se li comptarà a l’usuari la sessió reservada.

7. El servei està pensat per la recerca d'informació amb finalitats culturals, d’aprenentatge, de consulta en general i per a activitats vinculades a l’oci. És important tenir en compte que a Internet algunes informacions poden resultar errònies o incompletes. Per aquest motiu la biblioteca encoratja a les persones usuàries a contrastar la validesa de la informació que trobin a través d'Internet. 

8. Des dels terminals fixos de connexió a Internet, es podrà imprimir els resultats de les seves consultes a la impressora que la biblioteca té destinada a aquesta finalitat. Aquest servei d’impressió està sotmès a preus públics aprovats per l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

9. Es podrà gravar els resultats de les consultes en dispositius d’emmagatzematge externs que pot portar.

10. La biblioteca determinarà quins són els espais on es pot fer ús dels ordinadors portàtils i connexió al servei Wi-Fi.

11. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest espai amb finalitats il·lícites o la consulta i/o difusió de continguts de caràcter il·legal, pornogràfic, violent i/o ofensiu.

12. L’usuari no pot instal·lar o descarregar programari informàtic o qualsevol acció que suposi canvi, eliminació o modificació en la configuració dels ordinadors de la biblioteca i activitats que puguin causar la congestió o alteració de xarxes i sistemes. 

13. L’usuari té l’obligació de tancar la seva sessió abans d’abandonar el terminal. Qualsevol conseqüència derivada de no tancar la sessió és responsabilitat del propi usuari.

14. El bloqueig del carnet pel servei públic d’accés a Internet comporta la suspensió temporal del servei a la biblioteca en la que s’hagin produït els fets i a la resta de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

15. La biblioteca ofereix materials d’ajuda per a la connexió dels dispositius personals a la xarxa Wi-Fi, però el personal de la biblioteca no ofereix assistència tècnica.

16. L’incompliment de les normes del servei públic d’accés a Internet suposen l’aplicació de punts de demèrit al carnet d’usuari. S’adjudiquen 50 punts que impliquen el bloqueig del carnet d’usuari durant 15 dies naturals. Per fer efectiu el desbloqueig del carnet cal adreçar-se al taulell de la biblioteca.

Article 12. Serveis de foment a la lectura

1. La biblioteca realitzarà, per si mateixa o en col·laboració amb altres institucions, activitats de caràcter cultural (exposicions, debats, presentacions, conferències, ...) que ajudin a fomentar l’hàbit lector entre la població, doni oportunitats per al desenvolupament personal i faciliti l’accés igualitari a la cultura.

2. Les activitats organitzades per la biblioteca són de lliure accés per a tothom. Per motius de capacitat o en cas d’estar dirigides a un sector de públic determinat la biblioteca pot limitar-hi l’accés. 

3. Les activitats són gratuïtes sempre que no es fixin preus públics perquè siguin de caràcter especial, d’interès restringit, per necessitat d’autofinançament o perquè es vulgui limitar el nombre d’inscripcions.

Article 13. Serveis de suport a la formació i l’aprenentatge

1. La biblioteca com a espai d’aprenentatge obert contribueix a la formació i l’autoaprenentatge al llarg de la vida amb programes formatius en diferents àmbits relacionats amb les tecnologies, el desenvolupament personal i, l’ús i funcionament de la biblioteca.  

2. La biblioteca ofereix un programa estable de visites guiades i sessions de formació d’usuaris adreçades a públics concrets amb l’objectiu d’iniciar-los en l’ús de la biblioteca i divulgar-ne el seu funcionament així com familiaritzar als usuaris en la cerca i recuperació d’informació.   

3. Les visites guiades i les sessions de formació d’usuaris són un recurs dissenyat, preferentment, per l’ús docent i pedagògic. Els centres educatius s’adreçaran a la biblioteca per sol·licitar-ne i programar les sessions en  la forma que la biblioteca estableixi per a tal fi.

4. Altres col·lectius, entitats o particulars podran sol·licitar les sessions directament a la biblioteca.  

Article 14. Serveis a col·lectius amb necessitats especials

1. La biblioteca donarà resposta a les necessitats d’aquells col·lectius que tenen dificultats per a la lectura, amb llibres sonors i altres documents àudiovisuals o amb altres materials impresos pensats per a facilitar la lectura.

2. La biblioteca, en coordinació amb els serveis d'assistència  social de l’Ajuntament, pot facilitar serveis específics als lectors amb dificultats de mobilitat per desplaçar-se a la biblioteca.

TÍTOL IV. COL·LECCIÓ

Article 14. Fons documental de la biblioteca pública

1. Com a biblioteques públiques, la col·lecció de la biblioteca es caracteritza per ser un fons general que ofereix serveis informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social, tant al conjunt del públic en general com a determinats grups d’usuaris.

2. El fons documental de la biblioteca s’adapta a les necessitats i característiques de la població del municipi

Article 15. Política de desenvolupament de la col·lecció

1. La col·lecció inicial i el manteniment del fons bàsic es determina a partir dels criteris  establert a la Política de Desenvolupament de Col·lecció del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

2. La biblioteca defineix la seva pròpia política de desenvolupament de la col·lecció, coneixent el suport que rep de la Central de Biblioteques de Lleida. A més dels criteris de selecció per a l’adquisició també s’estableixen els criteris d’esporgada del fons documental.

Article 16. Donatius

1. La biblioteca accepta els donatius en bon estat que s’adeqüin a la seva política de desenvolupament de col·lecció, que suposin un benefici per al seu fons i que tinguin un interès per als seus usuaris.

2. L’equip de treball de la biblioteca avaluarà les obres que s’ofereixen com a donació i de les acceptades en determinarà el destí que consideri més adient. tenint en compte la vigència i actualitat de la obres, o el seu valor patrimonial i, si així ho estima necessari, comptarà amb l’assessorament del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic.

3. Alguns donatius poden no ser incorporats al fons propi de la biblioteca i aquesta es reserva el dret de distribuir-los de la manera que consideri més idònia: centres educatius municipals i privats, ludoteca, venda per recaptació de fons amb fins solidaris...
4. L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida. A l’acabament de la vida útil d’un document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi.


5. Les persones que vulguin oferir documents a la biblioteca, prèvia al lliurament dels material s’han de posar en contacte amb la biblioteca per què aquesta estableixi el procediment a fer.

DISPOSICIÓ FINAL

L’ús de la Biblioteca o alguns dels seus serveis implicarà el coneixement i l’acceptació d’aquestes normes.

Serà potestat de l’ajuntament d’Artesa de Segre la interpretació d’aquestes normes, sense perjudici que la Biblioteca les pugui flexibilitzar o adaptar en aquells casos que ho consideri oportú amb l’objectiu de facilitar l’ús dels serveis o garantir-ne el bon funcionament.